paralotnisko.jpg

Warun nadchodzi!

Witryn? ogl?da:

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 1
Wizyt wczoraj: 81
Wszystkich: 175826
Wschód SłońcaSupremum SłońcaZachód Słońca
07:2612:4418:03
Czasy obliczone dla miejscowo?ci Nowa Sarzyna (czas letni)

Live Tracking

O wy?szo?ci skutera nad opryskiwaczem

 

Zapraszamy do artyku?u Wojtka Pierzy?skiego - Dynamita, który po?wi?cony jest technologii silników PPG. Artyku? jest w autorstwa Wojtka, pochodzi ze strony  http://dynamicsport.pl i umieslili?my go na naszej stronie za Jego zgod?.

 


Tytu? orygina?u: EASY (RIDER)

      Do napisania tego artyku?u sk?oni?a mnie pewna refleksja…a tak?e ch?? pokazania mo?e nie wszystkim znanej strony naszego „ma?ego lotnictwa”. Tak sobie jaki? czas temu usiad?em i zacz??em my?le? jak to jest z tymi silnikami… Powszechnym jest - wiadomo, ?e silniki lotnicze s? jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie konstrukcji… Ale czy wszystkie? Rozumiem - silniki turboodrzutowe w samolotach pasa?erskich czy wojskowych, turbiny gazowe do ?mig?owców czy samolotów, to z pewno?ci? cuda techniki. Ale jak si? sprawa ma w naszym ma?ym lotnictwie ultralekkim? W motolotniach, ULM-ach, wiatrakowcach? Czy to rzeczywi?cie jest taki technologiczny „full wypas”? Przygladaj?c si? niektórym silnikom stosowanym w motolotniach czy ULM-ach to (z ca?ym szacunkiem dla producentów tych silników) odnosz? wra?enie, ?e co? tu nie gra z relacj? „cena-trwa?o??-jako??”.

      Porozmawia?em z lud?mi, którzy „siedz? w bran?y” od bardzo dawna, z mechanikami lotniczymi, z u?ytkownikami swoich maszyn i doszli?my do bardzo ciekawych wniosków. Pytanie pad?o: Jaki przemys? produkuje najwi?cej silników, jakie s? ich ceny i jaka jest ich trwa?o???

Otó? jest to bez najmniejszej w?tpliwo?ci przemys? motoryzacyjny i z tym chyba ka?dy si? zgodzi.

      Wspó?czesne silniki benzynowe czy wysokopr?zne w samochodach to pod wzgl?dem technologicznym istne cude?ka. Producenci przeznaczaj? takie ilo?ci ?rodków na badania i udoskonalanie swoich wyrobów ze trudno to sobie nawet wyobrazi?. (ciekawostka- silniki turboodrzutowe do samolotów pasa?erskich czy wojskowych produkowane s? miedzy innymi przez firm? Rolls-Royce… mówi Wam cos ta nazwa)? Oczywi?cie s? wyj?tki. Kilka firm motoryzacyjnych zdecydowa?o si? na zastosowanie w swoich samochodach silników lotniczych np. silnik w „Subaru” czy w starym poczciwym WV garbusie. Która? Mazda mia?a pod mask? silnik Wankla. Przy parametrach, jakie prezentuj? wspó?czesne silniki samochodowe czy motocyklowe (trwa?o??, zu?ycie paliwa i inne), w porównaniu do silników jakie stosowane s? w lotnictwie ultralekkim, te ostatnie wypadaj? powiem nieskromnie, jakby je „nogami zrobiono”. Oczywi?cie kto? powie: „jaki jest ci??ar takiego silnika? Co z awaryjno?ci?”? Otó? okazuje si?, ?e wcale nie jest to takie ci??kie a i awaryjno?? silnika w naszym samochodzie czy motocyklu (nie mowi? tu o WSK), jest prawie ?adna przy przebiegach jakie robimy i relatywnie wychodzi, ?e mniej si? przy nim d?ubie ni? przy naszej motolotni czy samolociku.

      Bo có? znaczy dla silnika samochodowego jakie? 400 godzin pracy? Policzmy bardzo optymistycznie ?redni? pr?dko??: 100 km/h, to jest to przy 400 godzinach przejechane 40000 km. Samochód z przebiegiem 40000 km to tak naprawd? nowy samochód a przy silniku rzadko w ogóle co? jest robione. To? to on wtedy jest dopiero ledwo dotarty. Ostatnio pomaga?em troch? przy remoncie prawdziwego silnika lotniczego w powa?nym samolocie i chcia?bym tu przytoczy? s?owa mechanika: "kurcz?, 300 konny silnik a zobacz jak to wszystko wygl?da - rozpacz bierze… zabytek!"

      Dlaczego nie mo?na by zastosowa? do tego samolotu 300 konnego silnika powiedzmy od BMW albo jakiego? innego porz?dnego samochodu? I cz??ci o wiele ta?sze i l?ejsze to i mniej skomplikowane, olej ta?szy, zu?ycie paliwa (zwyk?ej benzyny bezo?owiowej) mniejsze. Przecie? temu silnikowi to jest dok?adnie wszystko jedno czym on kreci. Czy ko?ami czy smig?em. Serwis tez bezproblemowy. Wykr?casz toto w przypadku awarii z ?oza i zawozisz do serwisu i z g?owy. Komu to zale?y na tym aby tak nie by?o? Kto zarabia gruba kas? trzymaj?c ?ap? na tym wszystkim?” Nazwisko tego mechanika zostawi? do swojej wiadomo?ci.

      Nie znam si? na du?ych silnikach od du?ych samolotów, ale znam si? na tych ma?ych, najmniejszych które weso?o pobrz?kuj? za naszymi plecami w nap?dzie od paralotni. Przejd? do konkretów i wyja?ni? po co w ogóle porusza?em temat silników stosowanych w przemy?le motoryzacyjnym. Jak wiadomo ?ycie weryfikuje samo pewne niedoskona?o?ci i pr?dzej czy pó?niej to co niczemu dobremu nie s?u?y – musi odej??. Przygl?dam si? od kilkunastu lat silnikom stosowanym w nap?dach plecakowych do paralotni. By?y silniki od opryskiwaczy, motopomp stra?ackich, maszyn budowlanych, kosiarek, ma?ych traktorów itp... Na pocz?tku by? stary poczciwy SOLO 210 produkowany do samobie?nego opryskiwacza „Minotaur” tej?e firmy. Zreszt? , produkowany jest z powodzeniem do dzisiaj a producent z uporem stara si? go wci?? udoskanala?, a to zak?adaj?c nowe ga?niki, a to nowy system rozrusznika, a to nowe lepsze uk?ady zap?onowe…i dobrze, bo mamy sprawdzony silnik który ewoluuje w dobrym kierunku, jest tani i cz??ci do niego ?atwo dost?pne. Tylko zaprojektowany by? do urz?dzenia w którym pracuje z sporym ko?em zamachowym,co redukuje wibracje i dmuchaw? która zapewnia wydajne ch?odzenie. W nap?dzie plecakowym jest tej dmuchawy pozbawiony( ch?odzony jest tylko strumieniem od?mig?owym) i dlatego nie mo?e by? zbyt mocno obci??ony bo si? grzeje. W efekcie mamy 12 koni mechanicznych z 210 cm3. Gdy si? zastosuje np. wydech rezonansowy co podnosi jego moc do 20-22 KM to trzeba znacznie powi?kszy? g?owic? silnika ?eby zapewni? dostateczne ch?odzenie. Zacz?to go masowo stosowa? do nap?dów plecakowych z powodu malej masy, ma?ych gabarytów, niskiej ceny i du?ej niezawodno?ci wynikaj?cej z prostoty konstrukcji. Dzisiejsza wersja ró?ni si? bardzo pod wieloma wzgl?dami od „tamtego” SOLO niemniej korpus, cylinder, g?owica, t?ok, wa? korbowy- czyli wszystko to co tworzy silnik pozosta?a dok?adnie taka sama. Gdy si? dobrze przyj?e? to znajdziemy na nim ma?y napis „MAHLE” – producenta czego? Oczywi?cie cz??ci do przemys?u motoryzacyjnego! 90% t?oków i g?owic w naszych samochodach ma taki sam napis gdzie? schowany. Jako ze troch? motocykli w swoim krótkim ?yciu ju? mia?em i troche si? przy nich d?uba?em (wci?? je?dz? motocyklem) a pami?? wzrokowa nie zawodzi to moja uwag? zwróci? fakt ze znajomo wygl?da? mi zacz??y niektóre cz??ci silników do nap?dów które si? obecnie produkuje.

Có? znalaz?em!Na cylindrze wspania?ego b?d? co b?d? silnika BLACK DEVIL firmy JPX ITLIA jak dok?adnie poszuka? widnieje dyskretny tajemniczy napis „MALOSSI”. To? to cz??? od... du?ego skutera który nosi nazw? handlowa „SKIPPER”!

 

Na cylindrze silnika Simonini Mini 2 Plus - tez inny napis, okazuje si? ze tez z motocykla. Wygl?da jakby z motocykla DUCATI!

Inne cylindry silników tej firmy te których seria nazywa si? „Victor” to cz??ci chodzonego ciecz? silnika motocykla, bodaj której? APRILI o ile mnie wzrok nie myli.

Cylinder i g?owica „Snapa”, te? wygl?da znajomo, cylinder Vittorazi FLY 100 czy EASY 100 – tez skutery!
Obej?yjmy „silnik od tylu” có? tu mamy? Aparaty zap?onowe DUCATI, ISKRA, (nie myli? z nasza krajowa iskr?) cewki zap?onowe od pil spalinowych. O!

Mamy jeszcze jeden silnik! RACKET z firmy RADNE MOTORS ze Szwecji! Co mamy? Pi?a spalinowa HUSQWARNA 125 ccm! Cylindry, t?oki, korbowody, ga?niki, g?owice, aparaty zap?onowe, rozruszniki, paski transmisyjne, ko?a z?bate, sprz?g?a od?rodkowe… WSZYSTKO Z TECHNOLOGII MOTORYZACYJNEJ!      I dobrze! Nie wywa?a si? otwartych drzwi! Je?li cos dzia?a w ilo?ci tysi?cy egzemplarzy, dzia?a dobrze i w tak ekstremalnych warunkach jakim s? warunki jazdy miejskiej i zaje?dzi? si? tego cz?sto nie da , to ja nie widz? ?adnych przeciwwskaza? ?eby to wszystko stosowa? w naszym ma?ym lataniu. W zasadzie jedna rzecz jest robiona przez producentów silników do nap?dów, no powiedzmy kilka:
Korpusy silników i przek?adnie, czasem tez t?umiki , ró?ne obudowy, startery, amortyzatory, dmuchawy i cala „wykonczeniowka”. To dzi?ki zastosowaniu cz??ci i technologii z przemys?u motoryzacyjnego nie dziwi nikogo ju? dzi? fakt wyduszenia 18-20 koni mechanicznych z pojemno?ci 100 cm3. Wcale taki silnik nie jest a? tak bardzo „wy?y?owany” jakby si? zdawa?o. Ot normalny wysokoobrotowy silnik dwusuwowy jakich pe?no je?dzi po drogach schowanych pod obudowami skuterów i motocykli.

Jednym z takich silników jest EASY 100 firmy Vittorazi zabudowany w nowym nap?dzie plecakowym mojej produkcji ,który tutaj mam zaszczyt przedstawi?:

 • Typ: dwusuwowy Skok: 50 mm

 • Pojemno??: 98.2 ccm

 • ?rednica t?oka: 50 mm

 • Moc: 18 hp przy 9.500 obr.

 • T?ok: 2 pier?cieniowy

 • Zasilanie: T?umik air-box -ga?nik Walbro – membrana dolotowa.

 • Ch?odzenie: nawiew strumienia przed?mig?owego

 • Rozruch: elektryczny,manualny lub obydwa na raz.

 • Sprz?g?o: bez sprz?g?a

 • Przek?adnia: Min 1:3.8 max 1:3.3 – nap?d przez pasek „V poly belt”.

 • Zap?on: CDI electronics z ?adowaniem akumultora

 • ?wieca: NGK BR9ES

 • Nominalny zakres temperatury pracy: od 80°C do 95°C

 • System wydechowy: rura rezonansowa z t?umikiem ko?cowym – tak?e w wersji z Carbonu.

 • Kierunek obrotów: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

 • Paliwo: Benzyna bezo?owiowa z olejem syntetycznym - 3%

 • Zuzycie paliwa : 2.2 - 2.5 litry/h

 • Waga: 11 kg. z rozrusznikiem r?cznym

 • Waga: 12 kg. z rozrusznikiem elektrycznym

 • Waga: 13 kg z rozrusznikiem r?cznym i elektrycznym (waga ze wszystkimi akcesoriami - bez ?mig?a)

      Na pierwszy rzut oka wygl?da niepozornie, ale uwag? przyci?ga do?? masywnie wykonana przek?adnia pasowa i BRAK dmuchawy – charakterystycznej dla wysokoobrotowych silników ma?ej pojemno?ci. Spyta?em jednego z w?a?cicieli firmy - Stefano czy silnik nie ma tendencji do przegrzewania si?. Odpowiedzia? ze cylinder i t?ok wykonany jest z nowego stopu, który posiada du?? rozsze?alno?? ciepln? i niesamowita wprost zdolno?? oddawania ciep?a i przegrzania si? nie trzeba obawia? przy normalnym u?ytkowaniu( i tu uk?ony w stron? producenta jakiego? skutera). Sprawdzi?em - rzeczywi?cie nic si? nie dzieje, a temperatura g?owicy utrzymuje si? w zakresie do 100 stopni Celsjusza nawet przy maksymalnych obrotach. Elementy przek?adni s? ?adnie anodylowane na czerwono, ?ó?to lub niebiesko, i niezwykle starannie wykonane. Przeniesienie nap?du poprzez szeroki pasek „POLY V” o ró?nym stopniu redukcji w zale?no?ci od zastosowanego ?mig?a. Silnik posiada rezonansowy uk?ad wydechowy z ko?cówk? t?umi?c?. Nast?pnym elementem który bardzo rzuca si? w oczy jest to i? silnik mo?e by? zaopatrzony w dwa systemy rozruchu na raz. Jest to chyba pierwszy na ?wiecie seryjnie produkowany silnik do nap?du plecakowego, który posiada taka opcj?. Rozrusznik linkowy r?czny oraz elektryczny. Oczywi?cie mo?na zamówi? z tylko wybranym rozruchem. Zastanawia?em si? sk?d nazwa EASY. Zrozumia?em gdy po raz pierwszy odpala?em ten silnik za pomoc? startera r?cznego. Zapali? za pierwszym razem, a starter wystarczy poci?gn?? dos?ownie dwoma palcami. Rozrusznik- (w?oski skuterowy oczywi?cie) SJCE 400 W uruchamia silnik bez najmniejszego problemu. Silnik posiada uk?ad ?adowania akumulatora w czasie lotu (pr?dnica i elektroniczny regulator). Zasilany jest przez znany i sprawdzony membranowy ga?nik WB 32 firmy Walbro z dolotowym t?umikiem szmerów ss?cych. Ca?y zespó? nap?dowy zamontowany jest do ramy na czterech amortyzatorach gumowo-metalowych które wyt?umiaj? i tak niewielkie drgania jakie silnik wysokoobrotowy generuje. Uk?ad wydechowy doskonale zestrojony jest z silnikiem, bardzo cichy i solidnie wykonany. Zawieszony jest na dwóch amortyzatorach gumowo-metalowych do korpusu silnika i po??czony przegubowo z cylindrem i ko?cówk? t?umi?c?.

      Nad koncepcja lekkiej, sztywnej i wytrzyma?ej ramy pracowa?em dawna. Rama wraz z os?on? ?mig?a jest wspólnym dzie?em moim, pewnej osoby do której tutaj chcia?em skierowa? wyrazy podzi?kowania za bezinteresown? pomoc i firmy Vittorazi. Idea os?ony ?mig?a, ??czonej prostymi odcinkami rur zrodzi?a si? wraz z pierwszym nap?dem Vittorazi, w którym zastosowano po raz pierwszy silnik ch?odzony ciecz? ( by?o to bodaj w 1999 roku). Os?ona ?mig?a tamtego nap?du zosta?a wykonana z 4 kawa?ków pr?ta z w?ókna szklanego w os?onie z ta?my, po??czonych skuwkami i aluminiowymi rurami z ram? ( do dzi? rozwi?zanie stosowane i na?ladowane przez wielu producentów m.in. Per Il Volo w nap?dach serii TOP). W moim nap?dzie zrezygnowa?em z w?ókna szklanego na rzecz podwójnego 6-scio elementowego pier?cienia ze stopu aluminium, ??czonego za pomoc? teflonowych skuwek i ta?my typu Velcro, tak aby mo?liwie dok?adnie schowa? ?mig?o w os?onie. Kosz posiada jednoelementowa siatk? zamocowan? do wewn?trznego pier?cienia za pomoc? linki, któr? po z?o?eniu trzeba mocno naci?gn??- co daje w efekcie bardzo stabilny i mocny kosz. Wykonanie tej ramy wed?ug naszego wzoru, zlecili?my profesjonalnej firmie metaloplastycznej, która zastosowa?a odpowiednie konstrukcyjne stopy aluminium, obróbk? termiczna, chemiczn? i trwa?? proszkow? pow?ok? lakiernicz?. Nap?d zaopatrzony jest w uprz?? i podwieszenie typu wyporowego, gdzie paralotnie mocuje si? do karabinków na ta?mach barkowych uprz??y. Ca?o?? wa?y (wersja z rozrusznikiem r?cznym) jedynie 19 kg w komplecie z uprz???, ?mig?em i 8 litrowym zbiornikiem paliwa i daje niewiarygodny jak na taki „silniczek” ci?g 60 kg przy ?migle 130 cm. Nap?d nazwali?my „EASY” (?atwy) ze wzgl?du na nazw? silnika, ale tak?e fakt, i? pierwszy seryjny egzemplarz tego nap?du tak bardzo si? spodoba? , ?e zosta? od razu nam zabrany i jest u?ytkowany z powodzeniem przez... jednego do?wiadczonego pilota p?ci pi?knej. W taki to w?a?nie sposób dzi?ki zaawansowanym technologiom z przemys?u motoryzacyjnego mamy dzi? coraz lepsze silniki do nap?dów plecakowych, motolotni, ULM-ow, wiatrakowców... kto wie co jutro nam przyniesie?

Z lotniczym pozdrowieniem
Wojciech „Dynamit” Pierzy?ski
http://dynamicsport.pl

 

Komentarze  

 
0 #2 amper 2016-01-15 13:09
Cytuję Kwa?nyLeon:
czy w waszym regionie brakuje psychiatrów?

Musisz poszuka? gdzie indziej o ile nie jest za pó?no..
Cytować
 
 
-12 #1 Kwa?nyLeon 2009-12-25 23:44
czy w waszym regionie brakuje psychiatrów?
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Sprz?t/Nap?dy

Nap?d Vittorazi FLy100evo

Obieca?em sobie kiedy?, ?e spróbuj? nap?du szybkoobrotowego. Poprzednio lata?em na MZ250 i Solo. Je?li chodzi o MZ, by?o to tylko kilka lotów, ale na Solo Parapower wylata?em kilkadziesi?t godzin. Zawsze ?ledzi?em rozwój silników szybkoobrotowych.

 

Czytaj całość
 

Sprz?t/??czno??

Kask PPG ze s?uchawkami i mikrofonem

ImageW niniejszym opracowaniu przedstawiamy opis wykonania kasku do ??czno?ci. Kask taki mo?na wykorzysta? wsz?dzie tam, gdzie panuje ha?as silnika - paralotnie z nap?dem, motolotnie i inne. Opis powsta? na podstawie naszych ?mudnych do?wiadcze? oraz prób w powietrzu i na ziemi.

Czytaj całość
 

Opowiadania/Relacje

Przelot Turbia - Bi?goraj
Image17-06-2007 znowu zapowiada? si? ma?o lotny weekend. Sobotnie cumulnimbusy nie nastraja?y optymistycznie do chwilowego oderwania si? od ziemi. Pomimo zebrania ca?ego szpeju do ???ka Garncarskiego nie by?em pewien czy zlot organizowany przez ch?opaków z Niska wypali.
Czytaj całość